Kvkk Başvuru Formu

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

* Başvuru Sahibi’nin şahsen ıslak imzalı başvurusu ile,

* Noter vasıtasıyla,

* İadeli Taahhütlü posta yoluyla

*elektronik imzalı belge ile  : Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket adına kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici nüfus cüzdanı , pasaport, ehliyetini ibraz ederek  belge ile başvurması)

Tepe Mahallesi Yeniyol Caddesi Yüce İş Hanı 7/Z9 Marmaris/MUĞLA

Zarfa açıklama“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Tepe Mahallesi Yeniyol Caddesi Yüce İş Hanı 7/Z9 Marmaris/MUĞLA

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

İadeli Taahhütlü Posta Yoluyla

Tepe Mahallesi Yeniyol Caddesi Yüce İş Hanı 7/Z9 Marmaris/MUĞLA

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

  1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

Adı Soyadı

TC Kimlik Numarası (yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya kimlik numarası):

Telefon Numarası:

E-posta           : (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Kep                 : Elektronik tebligat adresi

 Adres             : gerçek kişilerin mernis ve/ya tüzel kişilerin ticaret sicil adresi

*Yukarıdaki bilgiler Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca alınmaktadır.

  1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz : (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

Müşteri

Ziyaretçi

Diğer

Şirketimizle olan ilişkinizin detaylarını belirtiniz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Kep adresime gönderilmesini istiyorum

Fiziki olarak elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi sureti, resmi kimlik yerine geçen diğer belgeler vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Yapılan başvurular Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 6. maddesinin 5. bendi ve 7. maddesine uygun olarak ücretlendirilebilecektir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

Kaşe/ İmza :

WhatsApp
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Pars Scooter ile iletişime geç